વિકાસકર્તાઓ માટે EPUB API

કોઈપણ EPUB ને પીડીએફ, મોબી, એઝેડડબ્લ્યુ 3, એફબી 2, ડીઓસીએક્સ અને વધુમાં રૂપાંતરિત કરવા EPUB.to કન્વર્ટર API નો અમલ કરો; અથવા EPUB માં કન્વર્ટ કરવા.


* અમે વધુ વિધેયો ઉમેરી રહ્યા છીએ. કૃપા કરીને વધુ માહિતી માટે અમારા API દસ્તાવેજીકરણનો સંદર્ભ લો


API કી મેળવો →
curl -POST 'https://epub.to/v1/api' \
-F 'data=@/testing.pdf' \
-F 'data={"convert_to": "epub"}' \
-H 'Authorization: <YOUR_API_KEY>' \
--output file.epub
<?php
  $post_data = array(
    "data" => "{\"convert_to\": \"epub\"}",
    "file_contents" => curl_file_create("file.pdf")
  );
  $fp = fopen("file.epub", "w+");
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://epub.to/v1/api");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    "Authorization: <YOUR_API_KEY>"
  ));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FILE, $fp);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  fclose($fp);
?>
import requests
import json

url = 'https://epub.to/v1/api'
files = {'file': open('testing.pdf', 'rb')}
params = {'convert_to': 'epub'}
data = {'data': json.dumps(params)}
headers = {'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'}

r = requests.post(
  url,
  files=files,
  data=data,
  headers=headers
)

with open('file.epub', 'wb') as f:
  f.write(r.content)
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let req = request.post({
  url: 'https://epub.to/v1/api',
  headers: {
    'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'
  },
  formData: {
    file: fs.createReadStream('file.pdf'),
    data: JSON.stringify({'convert_to': 'epub'})
  }
});

req.on('response', function(response) {
  response.pipe(fs.createWriteStream('file.epub'));
});