API EPUB dành cho nhà phát triển

Triển khai API trình chuyển đổi EPUB.to để chuyển đổi bất kỳ EPUB nào sang PDF, Mobi, AZW3, FB2, DOCX và hơn thế nữa; hoặc để chuyển đổi sang EPUB.


* Chúng tôi đang bổ sung nhiều chức năng hơn. Vui lòng tham khảo tài liệu API của chúng tôi để biết thêm thông tin


Nhận khóa API →
curl -POST 'https://epub.to/v1/api' \
-F 'data=@/testing.pdf' \
-F 'data={"convert_to": "epub"}' \
-H 'Authorization: <YOUR_API_KEY>' \
--output file.epub
<?php
  $post_data = array(
    "data" => "{\"convert_to\": \"epub\"}",
    "file_contents" => curl_file_create("file.pdf")
  );
  $fp = fopen("file.epub", "w+");
  $curl = curl_init();
  curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, "https://epub.to/v1/api");
  curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
    "Authorization: <YOUR_API_KEY>"
  ));
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POST, 1);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_data);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FILE, $fp);
  curl_setopt($curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
  $content = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);
  fclose($fp);
?>
import requests
import json

url = 'https://epub.to/v1/api'
files = {'file': open('testing.pdf', 'rb')}
params = {'convert_to': 'epub'}
data = {'data': json.dumps(params)}
headers = {'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'}

r = requests.post(
  url,
  files=files,
  data=data,
  headers=headers
)

with open('file.epub', 'wb') as f:
  f.write(r.content)
const request = require('request');
const fs = require('fs');

let req = request.post({
  url: 'https://epub.to/v1/api',
  headers: {
    'Authorization': '<YOUR_API_KEY>'
  },
  formData: {
    file: fs.createReadStream('file.pdf'),
    data: JSON.stringify({'convert_to': 'epub'})
  }
});

req.on('response', function(response) {
  response.pipe(fs.createWriteStream('file.epub'));
});